Seznam maturitních otázek


# Název Období MP3
1. Počátky české literatury do konce 14. století 863-1399
Obecné poučení o jazyce - řeč a jazyk, myšlení a jazyk, jazykové skupiny
2. Literatura doby husitské od vystoupení J.Husa do doby doznívání husitství, vliv hnutí na další generace českých umělců i myslitelů 1371-1460
Stylistika, slohotvorný proces, slohotvorní činitelé
3. Ideál všestranně rozvinutého člověka v epoše renesance a humanismu 14. - 16. stol.
Nauka o slovní zásobě, typy slovníků
4. Národní obrození, myšlenka svébytnosti českého národa, jeho jazyka, kultury a vědy 1770-1850
Styl projevů mluvených a písemných, slohové (stylové) rozvrstvení jazykových a syntaktických prostředků
5. Revolta proti společnosti ve světové a české romantické literatuře, romantismus jako životní pocit člověka 1.pol. 19. stol.
Norma a kodifikace, základní kodifikační prvky
6. Lidová slovesnost a balada v české literatuře průřez
Slovo a jeho význam
7. Realistický věrný obraz společnosti v dílech světových autorů 2.pol. 19.stol.
Stavba věty jednoduché, větné členy, souvětí, druhy vedlejších vět
8. Obraz českého venkova v dílech kritických realistů, obraz dnešní vesnice v literatuře 60. až 80. léta 19.stol.
Slovní zásoba z hlediska stylistického, obohacování slovní zásoby
9. Literatura demokratických a národních ideálů v 2. polovině 19. století 60. až 80. léta 19.stol.
Styl prostě sdělovací a jeho útvary
10. Drama a divadlo do konce 19. století, významné etapy v jeho vývoji od doby antické průřez
Tvoření slov, tvoření sousloví, přejímání slov mezinárodních a z cizích jazyků
11. Samizdatová a exilová literatura 1948+
Čeština, národní jazyk Čechů, útvary národního jazyka
12. Historie a literatura, historická próza ve svém vývoji od romantismu k současnosti, vzájemné působení vědy a umění průřez
Styl umělecký a jeho útvary
13. Obraz rozporů v naší poezii 90. let, literární moderna, nástup nových uměleckých směrů konec 19. stol.
Ohebné slovní druhy
14. Obraz 1. světové války v naší i světové literatuře, svébytnost zobrazení 1. pol. 20. stol.
Mluvnické kategorie
15. Česká poezie 20. století 20. stol.
Jazykověda a její disciplíny, významní čeští jazykovědci
16. Proudy meziválečné české prózy 1918-1939
Zvuková stránka jazyka, spisovná výslovnost, výslovnostní styly, slovní přízvuk, zvuková podoba věty
17. Karel Čapek - filozof, spisovatel, dramatik 1878-1928
Styl odborný a jeho útvary
18. Literatura o 2.sv. válce u nás i ve světě 2.pol. 20. stol.
Neohebné slovní druhy
19. Společenská funkce žurnalistiky a literární kritiky, vzájemný vliv literatury a publicistiky v našich nejlepších tradicích a současnosti, česká vydavatelství průřez
Styl publicistický a jeho útvary
20. Reakce umění na vědecké objevy, technické vynálezy a rozvoj civilizace, vědecko-fantastická literatura, literatura faktu a informatika průřez
Homonyma, synonyma, antonyma a jejich stylistická využití
21. Odraz společenských a politických událostí v dramatické tvorbě 20. století, divadla současnosti, divadla malých forem, vlastní kulturní zážitky 20 stol.
Souvětí souřadné
22. Humor a satira v české literatuře průřez
Souvětí podřadné
23. Česká próza a její proudy v poválečném období, výrazné osobnosti 1945+
Řeč přímá, nepřímá, nevlastní přímá, polopřímá, věty s polovětnými konstrukcemi
24. Současná česká literatura, téma všedního dne současnost
Věty podle postoje mluvčího e skutečnosti, věty kladné a záporné, věty podle členitosti, zvláštnosti větného členění
25. Člověk a doba v zrcadle filmu a televize, současné trendy české kinematografie současnost
Styl administrativní a jeho útvaryStatistika návštěv