Renesance a humanismus v Čechách

(2. pol. 15. stol. do počátku 15. stol.)

Renesance:
 • téměř se neprosadila kvůli náboženské ideologii
 • projevuje se pouze v knížkách zábavného čtení nebo v próze
 • většinou se překládají a upravují cizí předlohy
 • ubývá veršované prózy
 • prudce se rozvíjí nauková literatura - díla právnická a řečnická

Humanismus:
 • snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti
 • vyrovnání se s kulturou jiných evropských zemí
 • převaha literatury naukového charakteru
 • vliv latiny na rozkvět spis. češtiny
 • obrovský význam knihtisku

Humanisté se v literatuře projevují dvojím způsobem a to latinsky a v národním jazyce:

A) Latinská humanistická literatura


 • omezena na nejvzdělanější vrstvy
 • psána ve vlasteneckém duchu
 • zabývá se domácími problémy

Jan z Rabštejna (1437-1473)
 • - byl to katolický církevní hodnostář
"Dialogus"
 • - hájí zde politiku krále Jiřího
 • - odmítá řešení konfliktů válkami

Bohuslav Hasištenský z Lobkovic (1461-1510)
 • - prozaik a básník
 • - psal filozofické prózy
 • - ódy, elegie, epigramy
"Žaloba k sv. Václavovi na mravy Čechů"
 • - kritizoval zde hlavně rozmařilý život šlechty

Jan Campanus Vodňanský (1572-1622)
 • - rektor Karlovy univerzity
 • - prozaik, básník a dramatik
"Bretislaus"
 • - drama s vlasteneckou tématikou a zpracovává známou epizodu z českých dějin: "Břetislav a Jitka"

Zikmund Winter sepsal jeho životopis v díle "Mistr Kampanus"

B) Human. lit. v národním jazyce

a) nauková literatura

Viktorín Kornel ze Všehrd (1460-1520)
 • - právník a překladatel
"O právech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery"
 • - právnické dílo, jazyková dokonalost
 • - první počátky česky psané vědy

b) cestopisy

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564-1621)
"Cesta z království českého do Benátek"
 • - cesta do Benátek, Palestiny a Egypta
Václav Vratislav z Mitrovic (1576-1635)
 • - cesta z Čech do Cařihradu

c) kroniky

Václav Hájek z Libočan (*-1553)
"Kronika česká"
 • - od prvopočátku(praotec Čech) až do roku 1526
 • - jsou zde však hist. nepřesnosti
 • - i přesto se stala hlavním zdrojem poučení o české minulosti až do konce 18. stol.
Mikuláš Dačický z Heslova
"Paměti"
 • - události z Bílé hory

d) drama

- největší úspěch - české hry se světskou tématikou
Mikuláš Kováč z Hodíškova
"Judith"
 • - první česká biblická hra
Pavel Kyzmezer
 • - psal mravně výchovné hry
"Komedie česká o bohatci a Lazarovi"

e) zábavná próza

 • - oblíbená, nenáročná
 • - čerpala z cizích pramenů
 • - hl. hr. - řecký bajkář Ezop a německý tovaryš Enšpígl
 • - cyklus příběhů o lid. hrdinovi, o moudrém bláznu a šaškovi krále Jiřího Janu Palečkovi

f) překlady a péče o jazyk

Jan Blahoslav (1523-1571)
 • - biskup Jednoty bratrské
 • - vynikající znalec českého jazyka
 • - mnohostranný vzdělanec
"Filipika proti misomusům"
 • - Filipika = výmluvná řeč s pádnými důkazy
 • - misomusové = nepřátelé vyššího vzdělání
 • - je to obhajoba nutnosti vzdělání pro člověka a obranu kultury

"Gramatika česká"
 • - o jazykové kultuře
 • - usiluje zde o ustálenou jazykovou normu (pravidla)
 • - doplněná sbírkou přísloví

"Muzika"
 • - teorie a nauka, jak zpívat ve sboru pro laiky
 • - zákl. příručka o hudbě
 • - vznikla v souvislosti s přípravnými pracemi na kancionálu, který byl nazván podle místa prvního vydání "Šamotulský kancionál" - zpěvník bratrských písní + 26 písní, které složil on sám

- Jan Blahoslav přeložil Nový zákon a tím dal podnět k přeložení celé bible:
->"Bible kralická"
 • - skládá se ze 6-ti dílů
 • - kolektivní dílo všech bratří
 • - vydána v Kralicích na Moravě
 • - psána 1579-1594 - vliv na ustálení a uzákonění jazykové normy našeho spis. jazyke a proto byla velmi důležitá
Daniel Adam z Veleslavína (1546-1599)
 • - patřil do tzv. Zlatého věku českého písemnictví (70. léta 16. stol. až do bitvy na Bílé hoře 1620)
 • - doba veleslavínská, která s sebou nesla rozvoj vzdělanosti a kultury za Rudolfa II.
 • - slovníkář, tiskař, nakladatel a překladatel
 • - vydal více než 30 spisů
 • - hodnota knih byla jazykově na vysoké úrovni
 • - její jazyk byl označován jako vzorový - Veleslavínská čeština
 • - psal 3 až 4-jazyčné slovníky
"Kalendář historický"
 • - zde zachytil světové dějiny


Období


Kapitola


Statistika návštěv