Česká pobělohorská literatura


 • 1620 - bitva na Bílé hoře - porážka protestantských vojsk Habsburky
 • - potrestání účastníků odboje
 • - konfiskace majetku pro církev
 • - nucený exil
 • - rekatolizace a germanizace
 • - hospodářský rozvrat a utužení revoluce
 • - pronásledování vzdělanců, hlavně učitelů
 • - 21.6.1621 - na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů - kat Mydlář (Jan Jesenius, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic)

Literatura se vyvíjela dvěma směry:
 • A) Emigrantská
 • B) Domácí

A) Emigrantská


 • - odcházeli do Polska, Německa, Slovenska
 • - hlavně představitelé Jednoty Bratrské
 • Jan Ámos Komenský - Polsko
 • Pavel Skála ze Zhoře - Německo
 • Pavel Stránský - Slovensko
Jan Ámos Komenský (1592-1670)

 • - narodil se v Nivnici na Jižní Moravě
 • - pocházel z měšťanského prostředí ale brzy přichází o rodiče
 • - v 16-ti letech začíná studovat na přerovské bratrské škole
 • - odchází do Německa - Heidelberg, Herborn
 • - poté se vrací zpět do Přerova - správcem školy
 • - odjíždí do Fulnecku jako kněz a stává se posledním biskupem Jednoty Bratrské
 • - žena a dvě děti umírají na mor
 • - 1628 - odchází do vyhnanství - Polsko, Lešno
 • - 1640 - pozván do Anglie, aby založil akademii věd a zde chce šířit vzdělání do světa v jednotném jazyce a to v latině
 • - navštěvuje řadu zemí, kde reformuje školství - Uhry, Švědsko, Holandsko - "Učitel národů"
 • - emigrace přináší řadu politických a osobních zklamání:
  • Westfalský mír 1648 - zabránil návratu emigrantů do Čech
  • smrt druhé ženy
  • požár městečka Lešna
"Labyrint světa a ráj srdce"
 • - rozděleno na 2 části
 • - v 1. části prochází autor svět s vševědem Všudybrdem
 • - svět tvoří jedno město, kde pomocí růžových brýlí, které nic nezkreslují, hodnotí různá povolání (soudci, lékaři, učitelé, řemeslníci) a všude vidí, že se dějí nepravosti
 • - v 2. části vidí Komenský záchranu v tom, že se člověk má obrátit k vlastnímu nitru a k bohu
"Hlubina bezpečnosti"
 • - filozoficko-náboženské dílo
 • - navazuje na Labyrint světa
"Listové do nebe"
 • - fiktivní dopisy, ve kterých si chudí lidé stěžují na svůj život bohu
"O poezii české"
 • - zabývá se časomírou a jejím významem v naší literatuře
Pedagogická díla: "Velká didaktika"(Didaktika Magna)
 • - vyšla latinsky
 • - je o pedagogice (věda o výchově) a o didaktice (věda o vyučování)
 • - shrnul zde zásady moderního vyučování a výchovy:
  • vyučování pro všechny zdarma
  • v mateřském jazyce
  • kladl důraz na praxi
  • důraz na tělesnou výchovu
  • názornost vyučování
 • Koncepce vyučování - rozdělil výchovu po šesti letech:
  • 1) Výchova předškolní (0-6 let)
  • 2) Škola obecná (6-12 let) - základní trivium (číst, psát, počítat)
  • 3) Škola latinská - gymnázium (12-18 let) - různorodost
  • 4) Univerzita (18-24 let) - pro nejtalentovanější studenty
"Informatorium školy mateřské"
 • - vydána matkám a chůvám
 • - zaměřuje se na děti do 6 let
 • - zdůrazňuje zde hlavně estetickou výchovu v životě dítěte
"Svět v obrazech"(Orbis pictus)
 • - čtyřjazyčná učebnice kombinovaná s názornými ilustracemi
 • - původně učebnice latiny, později vzor pro všechny jazyky
 • - zpracovává moderním způsobem další tři jazyky: čeština, maďarština, polština
 • - první obrázková učebnice na světě
"Brána jazyků otevřena"
 • - učebnice latiny
 • - poznatky i o současném skutečném světě
"Škola hrou"(Schola ludus)
 • - škola na jevišti
 • - soubor latinských her, které měly prohloubit praktické řečové schopnosti žactva

B) Domácí


- silný vliv Jezuitského řádu

Antonín Koniáš
 • - ničil české nekatolické knihy
 • - autorem soupisu zakázaných knih
 • - knihy se musely schovávat
Dělení na tvorbu:
 • 1) Oficiální
 • 2) Pololidovou
 • 3) Ústní lidovou slovesnost
1. Oficiální
- představována členy Jezuitského řádu:

a) Nauková literatura

Bohuslav Balbín(1621-1688)
 • - činnost kazatelská a literární
 • - vlastenec
 • - kritizoval oficiální politiku
 • - za to pronásledován Jezuity
"Rozprava na obavu jazyka slovanského, zvláště českého"
 • - latinský spis
 • - určeno pro nejúžší okruh jeho přátel
 • - obhajuje zde práva na národní jazyk a veřejně napadá vídeňskou vládu za vytlačování češtiny ze škol a tím zahájil řadu tzv. obran
 • - stavěly se proti vytlačování češtiny ze společenského života
"Učené Čechy"
 • - latinský spis
 • - pojednává o českých kulturních dějinách
b) Duchovní literatura

Bedřich Bridel(1619-1680)
 • - jezuitský misionář a překladatel
 • - profesor rétoriky a poetiky
"Co Bůh? Člověk?"
 • - poema
 • - úvaha o boží dokonalosti a nicotě lidské existence
"Jesličky"
 • - sbírka vánočních písní
Adam Václav Michna z Otradovic(1600-asi 1676)
 • - učitel hudby, varhaník a básník
"Česká Mariánská muzika"
"Česká Loutná"
 • - soubor písní a melodií
"Hajej můj andílku" - ukolébavka
"Chtíc aby spal" - koleda
"Pod našimi okny" - mil. písně

c) Světská tvorba

- úpadku jazyka a zužování čtenářkské základny se snaží čelit tzv. Brusiči jazyka

Václav Matěj Steyer(1630-1689)

"Brus jazyka českého"
 • - píše o tom, jak by měla čeština vypadat
 • - brání se přejímání cizích slov
 • - snaží se o čistou češtinu
Václav Jan Rosa(1630-1692)

"Čechořečnost"
 • - latinsky psaná mluvnice češtiny
 • - zabývá se zde gramatikou a stylistikou
 • - snaží se zabránit přejímání cizích slov ale jeho jazykové novotaření směřovalo k puritarismu - přehnaná jazyková čistota
 • skokotnosta - taneční mistr
 • břiskoklap - klavír
 • čistonosoplen - kapesník
2. Pololidová
- literatura o lidu z pozice měšťanstva

a) Kramářské písně
 • - věnují se aktuálním společenským událostem
 • - zločiny, války, zázraky

b) Písmácké kroniky
 • - napůl pravda, napůl lež
František Jan Vavák(1741-1813)
 • - psal paměti, česky
 • - zaznamenával lidové písně
 • - praktické rady pro všední život
 • - selská rebélie - 1775

c) Knížky lidového čtení
 • - vzdělávání i zábava
 • "O víle meluzíně"

d) Interludia (mezihry)
 • - skládaly se do delších, převážně náboženských her
 • - jednoduchá zápletka, častými postavami jsou např. nevzdělaný venkovan, neschopný lékař apod.
 • - hlavními tématy jsou např. opilství, ženitby apod.
Václav František Kocmánek(1607-1679)
 • - autor 7 interludií pod názvem "Lamentace venkovanů"
 • - venkované si zde stěžují na selský život bohu a je zde Selský otčenáš

3. Ústní lidová slovesnost

- tvorba lidu
- patří sem: Pohádky, lid. balady, písně(duchovní, milostné, vojenské, zbojnické), pověsti, loutkové hry, lid. dramata


Období


Kapitola


Statistika návštěv