Evropská literatura


 • za počátek středověku se zpravidla označuje rok 476, což je rok rozpadu západořímské říše
 • nový řád - Feudalismus
 • toto období je poznamenáno nadvládou teologie - křesťanství
 • za vlády císaře Konstantina ve 4.st. se křesťanství stalo státně uznávaným náboženstvím
 • a potom se vztvořili dvě oblasti křesťanství:
 • Oblast byzantská - východní, převládala řecká vzdělanost
 • Oblast římská - západní, převládala latinská vzdělanost
 • literatura náboženská i světská (laická) a rozvíjí se v národních jazycích

  1. Lit. náboženská

  • Bible - starý i nový zákon
  • - celá bible se stala základním dílem evropské kultury a kromě náboženství přinášela i mravní poselství
  • Nový zákon
   • 1. a 2. st.n.l.
   • - druhá část bible
   • - hlavní postavou Nového zákona je Ježíš Kristus, který je zakladatel křesťanského náboženství
   • - obětuje se, aby vykoupil hříchy lidstva
    • a) Evangelia
     • život Ježíše
     • dobré zprávy (sv. Marek, sv. Matouš, sv. Lukáš, sv.Jan)
     • narodil se Josefovi a Marii v Betlémě, unikl nástrahám Heroda - vvraždění neviňátek. V dospělosti kolem sebe shromáždil učedníky (apoštoly), procházel s nimi zemi a hlásal lásku a rovnost všech lidí před bohem, své myšlenky stvrzoval zázraky. Proměnil vodu ve víno, uzdravoval. O velikonocích vstoupil do Jeruzaléma, tam byl zajat vládnoucími kněžími kteří se obávali jeho vlivu na lid a se souhlasem římského místodržitele Piláta byl Kristus odsouzen k smrti ukřižováním jako falešný spasitel. Ukřižován se dvěma lotry. Po třech dnech vstal z mrtvých, pověřil apoštoly šířit dál jeho učení a vstoupil na nebesa. A ti, kteří se budou řídit božími přikázáními čeká život po smrti v ráji.
    • b) Skutky apoštolů - sv. Lukáš, popisuje zde skutky ježíšových apoštolů
    • c) Epištoly
     • dopisy (listy)
     • např. "List Římanům", "List Židům"
    • d) Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) - obsahuje vizi konce světa a všechny hrůzy, které budou předcházet střetnutí dobra a zla, Ježíšův druhý návrat a poslední soud
   • legendy - příběhy ze života svatých
   • duchovní písně, modlitby a obřadní hry - kazatelé svá kázání doprovázeli exemply
   • nejslavnější soubor legend je "Legenda aurea" (zlatá) - sestavil ji mnich z Janova, přístupné všem vrstvám ve všech evropských jazycích

  2. Lit. světská

  a) Hrdinské eposy
  • rozsáhlá, ústně tradovaná vyprávění, kde vždy hlavní postavou byl odvážný a čestný bojovník
  • později i písemně
  Francie
  • písně o hrdinských činech Karla Velikého
  • "Píseň o Rolandovi" - inspirací pro napsání této písně byla výprava Karla Velikého na Pyrenejský poloostrov

  Španělsko
  "Píseň o Cidovi"(11. stol.)
  • vypráví o muži urozeného původu, který se proslavil v boji s arabskými útočníky

  Německo
  "Píseň o Níbelunzích"(13. stol.)
  • o životě a smrti hrdiny Siegfrieda a o vyhlazení královského rodu Burgundů

  Rusko
  "Slovo o pluku Igorově"(12. stol.)
  • o vojenském tažení knížete Igora proti mongolským Polovcům, o jeho porážce, zajetí a útěku

  b) Dvorské eposy
  • hlavní pstavou je soudobý rytíř, který byl odvážným bojovníkem a spravedlivým vládcem
  "Eposy o Alexandru Makedonském"
  • legendární dobyvatel, jeho osudy byly mnohokrát zpracovány v různých jazycích tzv. "Alexandreidy"

  "Eposy o legendárním králi Artušovi"
  • proslavil se obranou Anglie před nájezdy anglosaských kmenů, i o jeho družině - tzv. rytíři kulatého stolu

  c) Dvorská lyrika
  • na jihu Francie
  • jednotlivé texty vznikali zásluhou tvůrců, kteří byli ve službě feudála a nebo přímo vlastnili šlehtický titul
  • ve Francii - tzv. Trubadůři, truveři
  • v Německu - Minesengři
  • ve své poezii se věnovali lásce a to často neopětované

  d) Zvířecí eposy
  • "Román o lišákovi"
  • také cestopisné práce, zábavná četba "Million" - Marco Polo
  • "Enspiegel" - taškář, který se snažil všechny přechytračit • Období


  Kapitola


  Statistika návštěv