3. Fáze VYVRCHOLENÍ (1829-1850)


 • odpor proti Rakousko-Uherskému útisku a absolutismu
 • vzniká samostatná česká politika
 • odpoutávání myšlenky od slovanské vzájemnosti
 • vznik politických proudů
 • vznik a vývoj publicistiky (J. K. Tyl, K. H. Borovský)
 • společenského života (plesy, divadlo, setkávání české inteligence)

3 Proudy:
 1. Pokračovatelé myšlenek NO:
  • J. K. Tyl, K. J. Erben
  • povídky, novely, báchorky a drama
  • je v nich zachycen život prostých lidí
  • dobré vlastnosti jsou chváleny a odměňovány, provinění je trestáno
  • proud odmítá cizí vlivy literatury
 2. Romantismus:
  • K. H. Mácha
  • vyjadřuje pocit nespokojenosti, vnitřní rozpolcenost
 3. První projevy realismu:
  • K. H. Borovský, B. Němcová
  • zkoumá sociální a politické poměry u nás
  • zdůrazňuje rovnoprávnost člověka i národa
Josef Kajetán Tyl (1808-1856)
 • - narodil se v Kutné Hoře
 • - literát, žurnalista, divadelník, organizátor společenského života
 • - studoval v Praze filosofii, nedostudoval, odešel ke kočovné společnosti
 • - špatné sociální podmínky u něj způsobili onemocnění a smrt
 • - jeho cílem bylo psát pro lidi z nižších společenských vrstev, tvrdil, že musí být vlastenečtí

1. žurnalista:
 • založil a redigoval časopis Květy
 • vydával úryvky mladých autorů
 • redaktor časopisu Vlastimil – populárně-vědecká revue
 • redaktor – Pražský posel, Sedlské noviny (snaha o výchovu českého národa k vlastenectví)
2. prozaik:
Psal povídky:
 • a) Historické
  • „Dekret kutnohorský“
  • „Rozina Ruthardová“
 • b) Společenské (ze současnosti)
  • „Chudí lidé“ – podává obraz bídy českého lidu, vychází z vlastních zkušeností
  • „Rozervanec“ – pravděpodobně portrét K. H. Máchy
  • „Poslední Čech“
   • – novela, spor otce se synem, kde se otec pokládá ve svém vlasteneckém cítění za posledního Čecha
   • - ostře kritizováno K. H. Borovským
3. dramatik:
Psal divadelní hry s trojím zaměřením:
 • a) Historické
  • „Jan Hus“
  • „Jan Žižka z Trocnova“
  • „Kutnohorští havíři“
  • „Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové“
 • b) Pohádkové(báchorky)
  • svět lidí × svět nadpřirozený
  • „Strakonický dudák“
   • pojednává o lásce Dorotky a Švandy, který odchází do světa pro peníze a prožívá řadu dobrodružství
   • oslava českého lidu, síly, lásky, obětavosti a vlastenectví, varuje před přílišnou touhou po penězích
  • „Lesní panna“
  • „Jiříkovo vidění“
  • „Tvrdohlavá žena“
 • c) Společenské
  • „Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka“
   • Fidlovačka = ševcovská slavnost
   • prosinec 1834 – poprvé zde zazněla píseň Kde domov můj, která se brzy stala českou hymnou
   • zpívá - slepý houslista Mareš
   • hudba – František Škroup
  • „Paličova dcera“
  • „Pražský flamendr“
  • „Chudý kejklíř“
  • „Paní Mariánka, matka pluku“
Karel Jaromír Erben(1811-1870)
 • - narodil se v Miletíně u Hořic (Podkrkonoší)
 • - studoval filosofii a práva v Praze
 • - seznámil se a spolupracoval s F. Palackým
 • - po studiích se stal sekretářem v českém muzeu
 • - měl možnost studovat ve venkovských archívech
 • - 1851 – ustanoven hlavním archivářem města Prahy
 • - sbíral lidovou slovesnost – říkadla, pohádky, pověsti, písně (české i slovanské)
 • - celý život se potýkal s plicní chorobou, které nakonec podlehl

1. vědecká činnost:
 • velmi rozsáhlá
 • připravil k vydání a poznámkou opatřil řadu památek starší české literatury
 • „Legenda o sv. Kateřině“
 • „Knížky šestery“
 • „Labyrint světa a ráj srdce“
 • také všechny spisy J. Husa
 • překládal – „Nestorův letopis ruský“
2. sběratelská činnost:
 • navazuje na tvorbu F. L. Čelakovského
 • pohádky, písně a říkadla sebral do několika knih
 • „Prostonárodní české písně a říkadla“
 • „Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských“ (Dlouhý, široký a bystrozraký; Tři zlaté vlasy děda Vševěda; Zlatovláska;...)
 • „Soubor pohádek českých“ - nedokončil jej
3. básnická činnost:
"Kytice"
(Kytice pověstí národních)
 • - nejslavnější a nejoblíbenější dílo české literatury
 • - obsahuje 13 balad
 • - první a poslední báseň tvoří rámec:
 • - první – Kytice – naznačuje motiv smutku
 • - poslední – Věštkyně – motiv naděje národa na lepší časy v budoucnosti
 • - balady (Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně)
 • - v těchto básních se soustřeďuje na problém mezilidských vztahů
 • - základní motiv – vina a trest
 • - trest je často neúměrný vině
 • - každá balada má mravní ponaučení
 • - Erben ukazuje na mravní řád, který nesmí být beztrestně porušen
 • - mateřské provinění – Poklad, Polednice, Dceřina kletba, Vodník
 • - využívá nadpřirozených bytostí
 • - využívá pohádkovosti (pohádkové prvky – dobro × zlo)
 • - objevují se zde zvyky a obyčeje
 • - velký vliv na další umělce: (Bezruč, Wolker, Mánes, Aleš, Dvořák, Fibich)
 • Jazykové prostředky Kytice
  • jazyk je inspirován lidovou slovesností
  • typická lidovost a dialogy
  • je zde popis osob – stručný a názorný
  • využívá zvukomalby (uskupení hlásek tak, aby vytvořily určitý zvuk)
  • apostrofy (oslovení neživých předmětů, nepřítomné osoby)
  • přirovnání, metafora, epiteton, zdrobněliny

Karel Havlíček Borovský(1821–1856)
 • - spisovatel, novinář, kritik a politik)
 • - narodil se v Borové v rodině kupce
 • - studoval gymnázium v Německém Brodě => později Havlíčkův
 • - v Praze studoval slovanské jazyky a filosofii
 • - po jejím skončení odešel do kněžského semináře
 • - odtud byl vyloučen pro kritiku církve
 • - soukromě studoval českou a slovanskou literaturu
 • - hodně cestoval – Čechy, Polsko, Slovensko, Rusko
 • - na Šafaříkovo doporučení odchází do Ruska jako vychovatel
 • - zde poznává, že ruský absolutismus je stejný jako rakouský a vrací se zpět do Prahy
 • - v Praze na sebe upozorňuje kritikou Tylova Posledního Čecha
 • - 1851 – byl pro své politické názory bez soudního procesu odvezen do Brixenu (Rakousko – Tyrolsko)
 • - byl zde nucen pobývat 3 roky
 • - pak se vrací s podlomeným zdravím do Prahy, kde v roce 1856 umírá
 • - jeho pohřeb se stal národní manifestací českého lidu
 • - B. Němcová mu na rakev položila trnovou korunu jako symbol národního mučedníka

1. Novinář:
 • jako první pochopil velký význam novin
 • 1846 – redaktor Pražských novin + přílohy Česká včela
 • 1848 – zakládá vlastní noviny – Národní noviny + Šotek – satirická část
 • politická situace úplně znemožnila vydávání novin, proto odchází do Kutné Hory a začíná vydávat časopis Slovan
 • ten je politicky velmi sledován
 • 2x byl kvůli němu postaven před soud – vždy osvobozen
 • když viděl, že perzekuce nepřestává, zastavil vydávání tohoto časopisu

2. Politik:
 • člen liberální strany
 • ta požadovala, aby v Rakousku byla vyhlášena ústava, která by Rakouskou říši přeměnila na svaz samosprávných národních skupin a aby byla uznána jazyková rovnoprávnost Čechů a Němců

3. Kritik:
 • založil naši vědeckou literární kritiku
 • zdůraznil, že posláním české literatury je věrně zachytit život českého lidu

4. Básník:
 • píše epigramy (krátké satirické básně s vtipným koncem, mají pointu, dvoj nebo čtyřverší, jazyk je jednoduchý, lidové a hovorové prvky)
 • epigramy byly 1. stupněm jeho satirických skladeb
 • věnoval je králi, církvi, múzám, vlasti a světu
"Tyrolské elegie"
 • tato satira není vylíčení jeho osobního zážitku, ale chce jí vyjádřit opovržení proti církvi a vládě
 • má dvojí významovou – rozpor mezi jeho a myšlením líčením
 • využívá alegorie, ironie, dvojvýznamové verše, apostrofy (oslovování Měsíce)

"Král Lávra"
 • čerpá z irské pohádky o králi z oslíma ušima
 • smysl básně je politický
 • jsou v ní narážky na dobovou situaci
 • hlavně na omezenost a tupost panovnického absolutismu
 • vysmívá se zde všem korunovaným hlavám a neomezené moci

"Křest sv. Vladimíra"
 • látku čerpal ze svého pobytu v Rusku, z legendy z Nestorova letopisu
 • car Vladimír dal shodit pohanskou sochu boha Peruna a jde zde o roztržku mezi panovníkem a církví, církev je panovníkem poražena a lid odmítá církvi platit daně, z církví se však zhroutí i vláda
 • Perun má lidské vlastnosti, je to chudý deputátník
 • Vladimír je všemocný, všemocností vyniká
 • na základě historické látky útočí básník proti hlavnímu nepříteli lidu – proti panovnickému absolutismu spojenému s církevní mocí

Božena Němcová(1820-1862)
 • - narodila se ve Vídni
 • - byla dcerou panského kočího (němce) Jana Pinkla a české služky Terezie Novotné
 • - o jejím skutečném původu se vedou spory
 • - matka a otec sloužili u kněžny Kateřiny Zaháňské
 • - dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice na panství své vrchnosti
 • - do školy chodila v České Skalici, později ji rodiče dali na vychování k zámeckému správci do Chválkovic
 • - rodiče byli zaneprázdněni službou na zámku, a proto se o výchovu Barunky a ostatních sourozenců starala babička Magdalena Novotná
 • - byla to prostá venkovská žena s bohatými životními zkušenostmi
 • - vedle ní prožila Božena Němcová několik šťastných let
 • - v 17 letech se provdala za úředníka finanční stráže Josefa Němce, který byl o 15 let starší
 • - od začátku nebyla Božena Němcová v tomto manželství šťastná
 • - manžel byl pro své vlastenecké smýšlení překládán z místa na místo
 • - po revoluci 1848 byl zbaven služby
 • - Božena Němcová ho téměř všude provázela, významné pro ni byly pobyty v Praze, na Chodsku a Slovensku, kde poznávala lid a zároveň sbírala pohádky, báchorky a zvyky
 • - v 50. letech se k finančním a rodinným problémům přidala i nemoc a smrt nejstaršího syna Hynka
 • - v roce 1961 odjíždí do Litomyšle, kde nakladatel Augusta vydával její knihy
 • - byla však zklamána jejich špatnou úrovní a nakladatel jí dokonce nevyplatil ani honorář
 • - o Vánocích ji manžel odváží těžce nemocnou do Prahy a v lednu 1862 umírá

- psala první česká prozaická (rozsáhlejší) díla
- zachytila v nich především život na českém venkově

1. Sběratelská činnost
 • na svých cestách sbírala lidovou slovesnost především pohádky, pověsti, a legendy a ty převyprávěla v knihách:
 • „Národní báchorky a pověsti“
 • „Slovanské pohádky a pověsti“ (Sůl nad zlato, Princ Bajaja, Chytrá horákyně, Sedmero krkavců,...)

2. Národopisné studie
 • „Obrazy okolí domažlického“
 • popisuje zde život chudého lidu, jeho zvyky, kroje

3. Próza
 • psala povídky, kde chtěla zobrazit národní život a také kladný typ českého člověka

"V zámku a podzámčí"
 • - děj se odehrává na Nymbursku, Němcová využívá kontrastu mezi chudobou a bohatstvím
 • - zámek – Skočdopolovi, komorná Sára, komorník Jacques, pes Joli)
 • - tato rodina si koupila titul, byly pro ně významné jen peníze, pes se měl lépe, než děti v podzámčí
 • - to vše trvalo tak dlouho, než paní Skočdopolová onemocněla, a po uzdravení začíná mít vztah i k lidem v podzámčí
 • - podzámčí – vdova Karásková s dětmi (Vojta, Jan), krejčí Sýkora, vdova a 1 dítě umírá, zůstává Vojta, o kterého se stará krejčí Sýkora, když pak Vojta zachrání psa Joliho, Paní Skočdopolová si ho bere do zámku jako páže, aby se starala o psa, později ho nechá vystudovat medicínu
 • - spojující postavou je lékař, který zná dobře obě prostředí

"Divá Bára"
 • - vytvořila zde nový typ dívky, která je smělá, nebojácná a zdánlivě drsná, ale ve svém jádru je velmi ušlechtilá a hodná

"Pan učitel"
 • - příběh je zasazen do České Skalice

"Dobrý člověk"
"Chýše pod horami"
 • - z oblasti Slovenska

"Chudí lidé"
 • – děj je zasazen do Červeného Kostelce, popisuje v jakých podmínkách zde lidé žili

"Babička"
 • - tuto knihu plnou pohody a vřelých lidských vztahů začala psát po smrti milovaného syna Hynka, aby unikla tíživé skutečnosti
 • - hl. zdrojem byly vzpomínky z dětství, hl. cílem bylo ukázat harmonický život prostých lidí
 • - na postavě babičky chtěla ukázat ideálně dokonalého člověka, jeho postoje k lidem a jeho názory a jednání
 • - kniha nás zároveň provází lidovými zvyky a obyčeji od jara do zimy
 • - kniha má 2 roviny (1. – život prostých lidí, 2. zvyky a obyčeje v průběhu ročních období)Období


Kapitola


Statistika návštěv