Literatura předhusitská a husitská

(konec 14.stol. - 1.pol.15.stol.)
 • ve 13. stol. má církev veškerou moc
 • roste proti ní odpor od šlechty i prostého lidu
 • dochází ke snahám o nápravu církve a to i z vlastních řad:
František z Assisi
- zakládá františkánský řád, kde byla chudoba a fyzická práce

Znaky literatury:
 • - mizí duchovní a rytířská epika, drama a světská lyrika
 • - do poředí se dostává:
  • Satira - kritizuje nedostatky
  • Duch. píseň
  • Traktát - učené pojednání a náboženské úvahy
  • Kroniky
  • Kázání - byla důležitá působivost mluveného slova
 • - převládá srozumitelná literatura, většinou česky
 • - určena pro nejširší vrstvy
Husovi předchůdci:
 • - usilují o nápravu společnosti na podkladě náboženském
 • - lidé se začínají vracet k bibli
 • - porovnávají, jak by měli žít křesťané a jak žijí kněží a podle toho poznávají chyby církve a společnosti

Matěj z Janova
 • - psal a kázal latinsky
 • - bojoval proti nešvarům a chybám splečnosti

Konrád Waldhauser
 • - povolán z Německa Karlem IV.
 • - kázal německy a latinsky
 • - byl mluvčím
 • - neměl takový vliv

Jan Milíč z Kroměříže
 • - kázal česky pro chudinu
 • - jeho žáci vytvořili první skupinu, kteří kázali v kapli Betlémské
 • - byl z Husových předchůdců nejradikálnější
 • - zřekl se svého bohatství
 • - největší vliv na chudinu

Tomáš Štítný ze Štítného
 • - představitel nižší šlechty (ne kněz)
 • - píše česky o náboženských otázkách a tím umožňoval vzdělání širokým lidovým vrstvám
 • - byl to první klasik české národní literatury

"Knížky šestery o obecných věcech křesťanských"
 • - pojednává o zásadách křesťanského života
 • - patří sem i traktát "O Hospodáři, hospodyni a čeledi" - popisuje, jak se má kdo chovat

"Řeči besední"
 • - rozhovor otce s dětmi o Bohu a moudrosti

"Řeči sváteční a nedělní"
 • - usiluje o zlepšení feudálního řádu a o nápravě chyb ve společnosti

Mistr Jan Hus
(1371-1415)
 • - narodil se v Husinci u Prachatic
 • - studoval na Pražské univerzitě a stal se knězem
 • - od roku 1402 působil jako kazatel v Kapli betlémské
 • - 1409 rektorem Pražské univerzity
 • - zasloužil se o vydání Kutnohorského dekretu (3 hlasy domácí,1 cizinci)
 • - svými názory a vystupováním si získal mnoho přívrženců
 • - požadoval chudobu církve
 • - obhajoval také učení angl. reformátora Johna Wickliffa, který dokázal, že se církev odchýlila od učení a praxe prvních křesťanů a hlavní příčinou úpadku církve je hromadění majetku
1412 - vystoupil veřejně proti odpustkům a kritizoval církev za její rozmařilost, bohatství a mravní zkaženost a za toto uvalil papež na Husa přísnou klatbu tzn. že v Praze se nesměly konat svatby, pohřby, křtiny a kázání, dokud Hus Prahu neopustí
- odchází na Kozí hrádek, kde píše česká díla

1414 - vyzval Zikmund Husa, aby se ospravedlnil před círk. koncilem v Kostnici (jižní Německo) a zde ho žádali, aby odvolal své učení a podřídil se autoritě církve, Hus to však neudělal, proto byl uvězněn

6.7.1415 - byl upálen
- o rok později byl na téže hranici upálen Husův nejlepší přítel Jeroným Pražský

Husa do Kostnice doprovázel
Petr z Mladoňovic

"Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici"

- popisuje zde Vlastnosti Jana Husa:
 • - mravní pevnost
 • - soc. cítění
 • - spojení s lid. vrstvami
Husova pravda
 • - Hus požadoval soc. spravedlnost a byl přesvědčen, že hodnota člověka nespočívá v jeho spol. postavení, ale v tom jaký je a jaký život vede
 • - člověk má nejen právo ale i povinnost odepřít poslušnost špatné věci a špatnému člověku ve vyšším spol. postavení


Husovo dílo:

1. latinské spisy

- určeny hlavně učencům
"O církvi"
 • - popírá papežovo postavení a říká, že hlavou církve není Papež ale J.Kristus
 • - z tohoto díla vycházela kostnická literatura


2. české spisy

- určeny lidu
"Výklad Viery, Desatera a Páteře"
 • - výklad 3 modliteb - Věřím v Boha, Desatera a Otčenáše
 • - uvažuje o mravním životě, kritizuje zde společnost a nešetří zde ani sebe

"Knížky o Svatokupectví"
 • - nesouhlasí zde s obsazováním církevních úřadů za peníze
 • - ostře kritizuje bohatství církve, prodávání odpustků a braní poplatků za náboženské úkony

"Postila"
 • - sborník kázání, který je napsaný pro knižní účel

"Dcerka"
 • - spis určený ženám a dívkám
 • - píše zde o jejich správném životě a každá kapitola začíná: "Slyš, dcerko, a viz a přichyl ucho své..."

"Listy z Kostnice"
 • - dopisy, které psal svým přátelům a ve kterých obhajuje své učení

Hus zasáhl významně i do vývoje spisovné češtiny a jako první z našich spisovatelů si všímal čistoty jazyka.

"O pravopise českém"
 • - v něm místo spřežek zavedl diakritiku cz -> č
 • - dlouhé samohlásky s čárkou á a měkké samohlásky tečkou ċ (nabodeníčko)
 • - začal nahrazovat německá slova českými

Husův význam:

 • - urychlil vyvrcholení odporu proti církvi
 • - byl mluvčí lidu
 • - odhaloval příčiny spol. nedostatků

Literatura v době husitských bojů (1419-1434)


 • Husova smrt sjednotila národ v odporu proti církvi a způsobila v Čechách nesmírné pobouření
 • Neklid a revoluční nálady vyústily v Pražskou defenestraci
 • Nástupcem Václava IV se stal Zikmund Lucemburský - král uherský a císař římský
Jakoubek ze Stříbra

 • - nástupce Mistra Jana Husa v kapli Betlémské
 • - zavedl přijímání pod obojí
"Spasitel náš"

Jan Želivský

 • - radikální
 • - iniciátor Pražské Defenestrace - 1419
 • - vedl pražskou chudinu
 • - 1422 popraven

V literatuře byl dovršen proces laicizace a rozvíjí se lidový zpěv - hlavně husitské chorály

"Jistebnický kancionál"
 • - sborník písní, který byl nalezen v jihočeské vsi Jistebnici 19. stol.
 • - opis díla z roku 1420
 • - písně české i latinské
 • "Ktož jsú boží bojovníci"
  • - nejen náboženská ale i vojenská a jejím cílem bylo povznést sebevědomí a dodat odvahu a statečnost
 • "Povstaň. povstaň, veliké město pražské"
  • - Prahu vyzývá k boji proti Zikmundovi

"Budyšínský rukopis"
 • - obsahuje 3 polemické veršované skladby proti Zikmundovi
  • "Žaloba koruny české"
  • "Porok (výtka) koruny české"
  • "Hádání Prahy s Kutnou Horou" - husitskou Prahu představuje krásná dívka, zatímco Kutnou Horu, co hájila stanoviska církve a kostnického koncilu, představuje nevzhledná stařena

"Žižkův vojenský řád"
 • - pravidla o chování členů, kde všichni měli stejné povinnosti a za nedodržení řádu byly ostré tresty

- po porážce Husitů u Lipan (1434) se do popředí dostává literární polemika

1450 - vynález knihtisku, v českých zemích se začaly tisknout první knihy

Vavřinec z Březové

"Píseň o vítězství u Domažlic"
 • - latinská píseň
 • - obhajuje Husitský program

"Husitská kronika"
 • - psána latinsky
 • - nedokončená
 • - události z let 1414-1421

Petr Chelčický
(1390-1460)
 • - byl to zeman
 • - posluchač Mistra Jana Husa
 • - zásadně proti násilí věta: "Neodporovat zlu násilím"
 • - uznával pouze boj duchovní
 • - odmítal potřebu vyššího vzdělání
 • - psal traktáty

"O trojiem lidu"
 • - proti středověkému uspořádní obyvatelů na 3 stavy (kněžský, vojenský, robotný)
 • - poukazuje na rovnost všech lidí

"O boji duchovním"
 • - zdůvodňuje zde své názory na válku a připouští zde boj jen proti ďáblu

"Siet viery pravé"
 • - kritika církve za hromadění majetku
 • - touží zde po spravedlivé společnosti a představuje zde ideální církev
 • - síť symbolizuje víru, tu prvotní skutečnou církev, tato síť zachytává Kristovi stoupence a hříšníci síti propadají a ztrácejí možnost být spaseni
 • - papež a panovníci trhali síť nejvíce

"Postila"
 • - soubor kázání s filozofickými úvahami

Na základě myšlenek Chelčického vznikla v r.1457 jednota bratrská, která byla kritizována jak husity, tak i katolíky
 • - sídlo v Kunvaldu v Orlických horách
 • - oslovují se bratři a sestry
 • - žili ve venkovské komunitě
 • - zdůrazňovali význam fyzické práce
 • - odmítali vyšší vzdělání

Zábavná próza a cestopisy


Václav Šašek z Bířkova
(1390-1460)
 • - napsal 1. český cestopis
"Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné"
 • - tohoto díla využil Alois Jirásek v díle "Z Čech až na konec světa"